Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności (dalej: Polityka Prywatności) określa i wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe.


Informacje ogólne

 1. Zakład Użyteczności Publicznej Travel Lithuania (dalej: Instytucja lub Administrator Danych) jest operatorem strony internetowej Lithuania.travel (dalej: Strona Internetowa).
 2. Polityka prywatności dotyczy wszystkich osób, które odwiedzają Stronę Internetową, a warunki określone w Polityce Prywatności obowiązują za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszych treści i/lub usług, niezależnie od urządzenia (komputer, telefon komórkowy, tablet itp.), z którego korzysta.
 3. Administrator Danych przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie), a także z innymi aktami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych. Pojęcia użyte w Informacji o Ochronie Prywatności mają takie samo znaczenie jak pojęcia użyte w tych aktach prawnych.
 4. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, preferencji lub uwag, skontaktuj się z nami:

Zakład Użyteczności Publicznej Keliauk Lietuvoje
Regon: 304971997
Adres siedziby: Gedimino pr. 38, 01104 Vilnius
Tel.: +370 698 03 509
Email: info@lithuania.travel

 1. Inspektor Ochrony Danych jest powoływany zarządzeniem Dyrektora Instytucji i jest odpowiedzialny za wykonywanie funkcji, o których mowa w art. 39 Rozporządzenia. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować drogą elektroniczną pod adresem: dap@lithuania.travel lub drogą pocztową pod powyższym adresem z dopiskiem: do wiadomości Inspektora Ochrony Danych.

Źródła danych osobowych osoby, której dotyczą

 1. Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tj. wszelkie informacje o Tobie, które pozwalają nam Cię zidentyfikować, są pozyskiwane:
  1. bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (Ciebie), na przykład podczas podpisywania umów lub porozumień z Agencją, lub przesyłania swojego CV podczas ubiegania się o wolne stanowiska pracy, lub składania pism lub wniosków;
  2. z innych źródeł, takich jak, w stosownych przypadkach, inne organy lub firmy, np. publicznie dostępne rejestry, agencje marketingowe, dostawcy biorący udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, osoby prawne, organy ścigania, sądy i organy pozasądowe.

Prawa osób, których dane dotyczą, i ich realizacja

 1. Osoby, których dane dotyczą, są uprawnione do:
  1. wiedzy (bycia poinformowanym) o przetwarzaniu danych osobowych;
  2. uzyskania dostępu do przetwarzanych danych osobowych;
  3. żądania sprostowania niedokładnych danych osobowych;
  4. żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);
  5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  7. żądania przeniesienia danych osobowych;
  8. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  9. wniesienia skargi do Państwowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczącego naruszenia przetwarzania danych osobowych.
 2. Aby skorzystać z któregokolwiek z praw określonych powyżej, należy skontaktować się z nami drogą telefoniczną pod numerem: + 370 698 03 509, drogą elektroniczną pod adresem: info@lithuania.travel lub drogą pocztową pod adresem: Gedimino pr. 38, Vilnius. Twoje prawa będą realizowane po uprzednim potwierdzeniu Twojej tożsamości, osobiście (poprzez okazanie dokumentu tożsamości: dowodu osobistego lub paszportu) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. podpisu elektronicznego).
 3. Możemy uniemożliwić Tobie skorzystanie z praw wymienionych powyżej w przypadkach, gdy zgodnie z prawem jest to niezbędne do zapewnienia zapobiegania, dochodzenia i wykrywania przestępstw, naruszeń etyki urzędowej lub zawodowej, a także ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub innych osób.

Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzannia danych osobowych

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Zakres przetwarzania danych osobowych

Czas przechowywania danych osobowych

Obsługa i administracja wpływających zapytań, komunikatów, propozycji

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes (w celu wyjaśnienia okoliczności oraz właściwego zbadania i/lub przygotowania odpowiedzi)

Dane identyfikacyjne i kontaktowe osoby prawnej i/lub fizycznej składającej wniosek (lub z którą nawiązano kontakt): imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i/lub inne podane informacje

Do jednego roku od daty przedstawienia

Dostarczanie przez Instytucję wiadomości subskrybentom newslettera

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda

E-mail, adres IP i inne podane informacje

Do czasu wycofania zgody lub wypisania się z newslettera

Dla realizacji litewskiego marketingu turystycznego i informacji turystycznej

 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes (uzasadniony interes Organizacji i Twój w przedstawianiu/otrzymywaniu wyczerpujących informacji istotnych dla turystów)

Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub inne dane kontaktowe, miejsce zamieszkania (jeśli jest wymagane doręczenie do domu) oraz inne informacje, które należy podać

Do 2 lat

 

 1. Przetwarzamy również informacje dotyczące korzystania przez Ciebie z naszej Strony Internetowej. Dane dotyczące korzystania przez Ciebie z naszej Strony Internetowej mogą obejmować adres IP, lokalizację geograficzną, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, źródło odesłań, długość czasu spędzonego na Stronie Internetowej, przeglądane strony i ścieżki, którymi podążasz na Stronie Internetowej, a także informacje o okresach i częstotliwości korzystania z usług. Korzystamy z plików cookie lub podobnych technologii, aby uzyskać te dane w celu lepszego zrozumienia korzystania przez Ciebie ze Strony Internetowej i jej usług. Przetwarzamy te dane na podstawie Twojej zgody. Informacje o tym, jak długo te dane są przechowywane, są dostępne tutaj.
 2. Poza konkretnymi celami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności, możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlegamy, lub gdy jest to niezbędne do ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innych osób fizycznych.

Ochrona danych osobowych

 1. Aby zapewnić poziom bezpieczeństwa odpowiadający poziomowi ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych, wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające należyte bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 2. Pracownicy Instytucji są uprawnieni do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w ramach wykonywania swoich bezpośrednich funkcji i tylko w zakresie niezbędnym do ich wykonywania.
 3. Pracownicy Instytucji i/lub inne osoby, które w ramach wykonywania swoich bezpośrednich funkcji otrzymują dostęp do danych osobowych, są zobowiązane do przestrzegania zasady poufności i zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących danych osobowych, do których otrzymali dostęp, chyba że informacje te stanowią informację publiczną zgodnie z przepisami prawa. Obowiązek zachowania poufności danych osobowych obowiązuje również po zmianie stanowiska, stosunku pracy lub stosunku umownego.

Dostarczanie danych i zgodne z prawem przetwarzanie

 1. Dane osobowe przetwarzane przez Instytucję nie mogą być udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa oraz w ramach realizacji umów o udostępnienie danych osobowych, jednak bez naruszenia zasady poufności.
 2. Dane osobowe nie są ujawniane żadnej osobie trzeciej poza samą osobą, której dane dotyczą, w przypadku braku pisemnego wniosku osoby trzeciej (w przypadku jednorazowego ujawnienia), umowy z osobą trzecią (w przypadku ciągłego ujawniania) lub innej podstawy prawnej.
 3. Po otrzymaniu wniosku o udostępnienie danych osobowych Instytucja ocenia zarówno cel wniosku o udostępnienie danych osobowych, jak i jego proporcjonalność i zgodność z prawem. Dane osobowe są udostępniane odbiorcom danych jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu.
 4. Wykaz kategorii odbiorców danych (lista nie jest wyczerpująca):
  1. instytucje, organy, przedsiębiorstwa państwowe: Zarząd Państwowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przy Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej, Państwowy Urząd Podatkowy przy Ministerstwie Finansów Republiki Litewskiej, inne instytucje i/lub organy w zależności od potrzeb;
  2. firmy świadczące usługi centrów danych, administracji stronami internetowymi i usługi powiązane, firmy opracowujące, dostarczające, utrzymujące i ulepszające oprogramowania, firmy świadczące usługi w zakresie infrastruktury IT, firmy świadczące usługi komunikacyjne
  3. organy ścigania;
  4. biegli rewidenci;
  5. agencje marketingowe;
  6. urzędy pocztowe, firmy kurierskie.
 5. W przypadkach, gdy Instytucja zatrudnia Podmiot Przetwarzający do wykonywania czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych, pomiędzy Instytucją a Podmiotem Przetwarzającym zostanie zawarta umowa/porozumienie o przetwarzaniu danych osobowych i/lub warunki przetwarzania danych osobowych zostaną omówione w zawartej Umowie Głównej.
 6. Podmiot Przetwarzający musi zapewnić poufność danych osobowych przekazanych przez Instytucję do przetwarzania, a dane osobowe muszą być przetwarzane z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych, praw osób, których dane dotyczą oraz wymogów Rozporządzenia, z uwzględnieniem przepisów prawa regulujących przetwarzanie danych osobowych oraz wskazówek Instytucji.
 7. W przypadku, gdy Agencja pełni rolę Podmiotu Przetwarzającego, tj. nie przetwarza danych osobowych w niezależnych celach, ale ma dostęp do danych osobowych podczas świadczenia usług na rzecz Administratora, w takim przypadku Agencja przetwarza dane osobowe w celach i zgodnie ze wskazówkami Administratora, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług.
 8. Od czasu do czasu możemy mieć potrzebę przekazania Twoich danych osobowych do innych krajów, które mogą mieć niższy poziom polityki ochrony danych. W takich przypadkach zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych.
 9. Gdybyśmy mieli wysłać Twoje dane osobowe do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zapewnimy zastosowanie jednego z następujących środków bezpieczeństwa:
  1. Umowa podpisana z odbiorcą danych jest oparta na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych przez Komisję Europejską.
  2. Odbiorca danych znajduje się w kraju uznanym przez Komisję Europejską za posiadający odpowiednie standardy ochrony danych.
  3. Zostało pozyskane zezwolenie Państwowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  4. W przypadku braku któregokolwiek z wyżej wymienionych odpowiednich zabezpieczeń, możemy skorzystać z wyłączeń przewidzianych w art. 49 Rozporządzenia (np. przekazanie danych na podstawie Twojej zgody), jednak mogą one mieć zastosowanie jedynie w ściśle określonych w Rozporządzeniu przypadkach.

Zewnętrzne strony internetowe

 1. Strona zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych, tj. stron instytucji związanych z litewską turystyką (np. zakwaterowanie, gastronomia, wypoczynek). Podążając za takimi linkami należy pamiętać, że strony te oraz usługi dostępne za ich pośrednictwem posiadają własne, indywidualne polityki (regulaminy) dotyczące prywatności, za które nie możemy ponosić odpowiedzialności. Zalecamy szczegółowe zapoznanie się z ich treścią przed przekazaniem jakichkolwiek swoich danych osobowych.

Postanowienia końcowe

 1. Zasady ochrony prywatności będą poddawane weryfikacji i aktualizacji w zależności od potrzeb Instytucji, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata lub w przypadku zmiany przepisów prawa regulujących przetwarzanie danych osobowych. O dokonanych zmianach Instytucja poinformuje poprzez opublikowanie nowej wersji zasad ochrony prywatności na Stronie Internetowej.


Ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności dokonano w dniu 28 lipca 2022 r.

POLITYKA COOKIES

Nazwa

Czas trwania

Cel

Zbieranie danych

1P_Jar

1 miesiąc

Pliki cookie są używane przez Google, aby zapewnić komfort przeglądania stron i spersonalizowane reklamy.

Ostatnie i wcześniejsze wyszukiwania

ZGODA

1 rok

Plik cookie jest powiązany z wtyczką JavaScript, która informuje odwiedzających Lithuania.travel o plikach cookie używanych na Stronie Internetowej.

Niepowtarzalny identyfikator

PHPSESSID

Do czasu wyłączenia okna przeglądarki

Plik cookie dotyczący funkcjonalności strony internetowej

Niepowtarzalny identyfikator

ZAPAMIĘTAJ

1 tydzień

Uwierzytelnianie logowania – narzędzie do zapisywania poświadczeń logowania (tylko dla administratorów strony)

Login dla administratorów strony

_atuvc
_atuvs

– 1 rok
– 30 minut (w zależności od rodzaju pliku cookie)

Ten plik cookie jest związany z narzędziem do udostępniania społecznościowego AddThis, które jest osadzone na Stronie Internetowej i umożliwia udostępnianie treści Strony Internetowej na różnych platformach.

Liczba załadowań strony

__utma
__utmz
_ga
_gid

– 2 lata
– 30 minut
– do końca sesji
– 1 rok (w zależności od rodzaju pliku cookie)

Pliki cookie (GOOGLE) zaczynające się od _ga i _utm (np. __utma, __utmz) są powiązane z Google Analytics i używane do przejrzenia ścieżki użytkownika.

Status użytkownika (nowy lub powracający), używana wersja przeglądarki, model urządzenia, czas trwania sesji, liczba przeglądanych stron, przeglądane strony i inne informacje pomagające w identyfikacji użytkownika.

_ym_d
_ym_uid

1 rok

(YANDEX) – mierzy status użytkownika.

Status użytkownika (nowy lub powracający), używana wersja przeglądarki, model urządzenia, czas trwania sesji, liczba przeglądanych stron, przeglądane strony i inne informacje pomagające w identyfikacji użytkownika.

Wielkość czcionki, kontrast wł., wył.

1 tydzień

Ten plik cookie jest związany z narzędziem dla użytkowników niepełnosprawnych; zapisuje ustawienia.

Niepełnosprawność

articleLike

1 rok

Ten plik cookie jest powiązany z narzędziem „dodaj do ulubionych”.

Lubiane treści

_fbp

2 miesiące

Plik cookie Facebooka, aby zobaczyć, jakie reklamy oglądają użytkownicy Lithuania.travel.

Facebook

fr

2 miesiące

Plik cookie Facebooka, do pomiaru skuteczności reklamy.

Facebook

loc

1 rok

Plik cookie geolokalizacji, aby sprawdzić, gdzie strona Lithuania.travel została udostępniona.

.addthis.com

_hjid

11 miesięcy

Plik cookie HotJar, używany, gdy użytkownik po raz pierwszy odwiedza stronę internetową, aby wykryć, z jakiej przeglądarki korzysta.

Hotjar

__cfduid

30 dni

Plik cookie jest używany do ochrony witryny przed złośliwymi atakami poprzez sprawdzenie, który użytkownik korzysta z niepowtarzalnego adresu IP.

CDN

_hjFirstSeen

30 dni

Plik cookie służy do zrozumienia, kiedy użytkownik odwiedził stronę po raz pierwszy.

Google