Privātuma politika

Šajā privātuma politikā ("Privātuma politika") ir izklāstīts un izskaidrots, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus.


Vispārīga informācija

 1. Publiskā institūcija “Travel Lithuania” (turpmāk – iestāde vai datu kontrolieris) ir Lithuania.travel tīmekļa vietnes (turpmāk – Tīmekļa vietne) operators.
 2. Privātuma politika attiecas uz visām personām, kas apmeklē Tīmekļa vietni, un privātuma politikā izklāstītie noteikumi un nosacījumi tiek piemēroti katru reizi, kad jūs piekļūstat mūsu saturam un/vai pakalpojumam, neatkarīgi no tā, kādu ierīci (datoru, mobilo tālruni, planšetdatoru utt.) jūs izmantojat.
 3. Datu kontrolieris apstrādā personas datus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (“regula”), kā arī ar citiem tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu aizsardzību. Paziņojumā par konfidencialitāti lietotajiem terminiem ir tāda pati nozīme kā šajos tiesību aktos lietotajiem terminiem.
 4. Ja rodas jautājumi par personas datu, preferenču vai komentāru apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums:

Valsts iestāde: Keliauk Lietuvoje
Juridiskās personas kods: 304971997
Juridiskā adrese: Gedimino pr. 38, 01104 Vilnius
Tālr. +370 698 03 509
E-pasts: info@lithuania.travel

 1. Iestādes direktors ar rīkojumu ieceļ datu aizsardzības inspektoru, kas ir atbildīgs par regulas 39. pantā minēto funkciju veikšanu. Ar datu aizsardzības inspektoru var sazināties pa e-pastu: dap@lithuania.travel vai nosūtot vēstuli uz iepriekš norādīto adresi, adresējot to datu aizsardzības inspektoram.

Personas datu subjekta avoti

 1. Tiek iegūti datu subjekta personas dati, t. i., jebkāda informācija par jums, kas ļauj jūs identificēt:
  1. tieši no datu subjekta (jums), piemēram, parakstot līgumus vai vienošanās ar Aģentūru, vai nosūtot CV, piesakoties vakancēm vai iesniedzot vēstules vai pieprasījumus;
  2. no citiem avotiem, piemēram, attiecīgā gadījumā citām struktūrām vai uzņēmumiem, piemēram, publiski pieejamiem reģistriem, tirdzniecības aģentūrām, piegādātājiem, kas piedalās publiskā iepirkuma procedūrās, un juridiskām personām, tiesībaizsardzības iestādēm, tiesām un ārpustiesas strīdu izšķiršanas struktūrām.

Datu subjektu tiesības un to īstenošana

 1. Datu subjektiem ir šādas tiesības:
  1. zināt (būt informētam/-ai) par personas datu apstrādi;
  2. piekļūt apstrādātajiem personas datiem;
  3. pieprasīt neprecīzu personas datu labošanu;
  4. pieprasīt personas datu dzēšanu ("tiesības tikt aizmirstam/-ai");
  5. prasīt personas datu apstrādes ierobežošanu;
  6. iebilst pret personas datu apstrādi;
  7. pieprasīt personas datu nosūtīšanu;
  8. atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei;
  9. iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijā par personas datu apstrādes pārkāpumu.
 2. Lai izmantotu jebkuru no iepriekš minētajām tiesībām, lūdzu, sazinieties ar mums pa tālruni + 370 698 03 509, pa e-pastu info@lithuania.travel vai pa pastu uz Gedimino pr. 38, Vilnius. Jūsu tiesības tiks īstenotas, iepriekš apstiprinot jūsu identitāti vai nu personīgi (uzrādot personu apliecinošu dokumentu: ID karti vai pasi), vai izmantojot elektroniskos sakarus (piemēram, elektronisko parakstu).
 3. Mēs varam liegt jums izmantot iepriekš uzskaitītās tiesības gadījumos, kad saskaņā ar likumu ir jānodrošina noziedzīgu nodarījumu, dienesta vai profesionālās ētikas pārkāpumu novēršana, izmeklēšana un atklāšana, kā arī datu subjekta vai citu personu tiesību un brīvību aizsardzība.

Apstrādāto personas datu darbības joma, nolūki un tiesiskais pamats

Apstrādes mērķis

Apstrādes tiesiskais pamats

Apstrādāto personas datu darbības joma

Uzglabāšanas ilgums

Ienākošo pieprasījumu, paziņojumu, priekšlikumu apstrāde un administrēšana

VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts - likumīgās intereses (lai noskaidrotu apstākļus un pienācīgi pārbaudītu un/vai sagatavotu atbildi)

Juridiskās un/vai fiziskās personas, kas iesniedz pieprasījumu (vai ar kuru sazinās), identifikācijas un kontaktinformācija: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese un/vai cita sniegtā informācija

Līdz vienam gadam no iesniegšanas datuma

Iestādes ziņu nodrošināšana informatīvo izdevumu abonentiem

VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts - piekrišana

E-pasts, IP adrese un cita sniegtā informācija

Līdz brīdim, kad atsaucat savu piekrišanu vai atsakāties no ziņu abonēšanas

Lietuvas tūrisma mārketinga un tūrisma informācijas īstenošanai

 

VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts – leģitīmas intereses (iestādes un Jūsu likumīgās intereses sniegt/saņemt visaptverošu informāciju, kas attiecas uz tūristiem)

Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs vai cita kontaktinformācija, dzīvesvieta (ja tiek pieprasīta piegāde mājās) un cita sniedzamā informācija

Līdz 2 gadiem

 

 1. Mēs arī apstrādājam informāciju par to, kā jūs izmantojat mūsu Tīmekļa vietni. Dati par to, kā izmantojat mūsu Tīmekļa vietni, var ietvert jūsu IP adresi, ģeogrāfisko atrašanās vietu, pārlūkprogrammas veidu un versiju, operētājsistēmu, atsauces avotu, Tīmekļa vietnē pavadīto laiku, skatītās lapas un Tīmekļa vietnē izmantotos ceļus, kā arī informāciju par to, cik ilgi izmantojat pakalpojumus un cik bieži. Mēs izmantojam sīkfailus vai līdzīgas tehnoloģijas, lai iegūtu šos datus un labāk izprastu, kā jūs izmantojat Tīmekļa vietni un tās pakalpojumus. Mēs apstrādājam šos datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu. Informācija par to, cik ilgi šie dati tiek glabāti, ir pieejama šeit.
 2. Papildus šajā privātuma politikā noteiktajiem īpašajiem mērķiem mēs varam apstrādāt arī jūsu personas datus, ja apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridiskās saistības, kas mums ir jāievēro, vai ja ir jāaizsargā jūsu vai citu fizisku personu būtiskās intereses.

Personas datu aizsardzība

 1. Lai nodrošinātu drošības līmeni, kas atbilst personas datu apstrādes riska līmenim, mēs īstenojam atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu pienācīgu personas datu drošību, tostarp aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu personas datu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai bojāšanu.
 2. Iestādes darbiniekiem ir tiesības apstrādāt personas datus tikai savu tiešo funkciju veikšanai un tikai tādā apjomā, kas nepieciešams šo tiešo funkciju veikšanai.
 3. Iestādes darbiniekiem un/vai citām personām, kuras, pildot savus tiešos pienākumus, uzzina par personas datiem, ir jāievēro konfidencialitātes princips un jāglabā slepenībā visa informācija, kas attiecas uz personas datiem, kas viņiem kļuvusi zināma, ja vien šāda informācija saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem nav publiska informācija. Pienākumu turēt personas datus konfidenciālus piemēro arī pēc amata, darba vai līgumattiecību nodošanas.

Datu nodrošināšana un likumīga apstrāde

 1. Personas datus, ko apstrādā iestāde, nedrīkst izpaust trešām personām, izņemot gadījumus, kas paredzēti tiesību aktos un līgumu izpildē par personas datu sniegšanu, bet neskarot konfidencialitātes principu.
 2. Personas datus nedrīkst izpaust nevienai trešai personai, izņemot datu subjektu, ja nav trešās personas rakstiska pieprasījuma (vienreizējas izpaušanas gadījumā), līguma ar trešo personu (pastāvīgas izpaušanas gadījumā) vai cita juridiska pamata.
 3. Pēc personas datu pieprasījuma saņemšanas iestāde izvērtē gan personas datu pieprasījuma mērķi, gan pieprasījuma samērīgumu un likumību. Personas datus datu saņēmējiem sniedz tikai tādā apjomā, kas nepieciešams, lai sasniegtu konkrēto mērķi.
 4. Datu saņēmēju kategoriju saraksts (saraksts nav izsmeļošs):
  1. valsts iestādes, struktūras, uzņēmējsabiedrības: sociālās nodrošināšanas un darba ministrijas padotībā esošā Valsts sociālās apdrošināšanas fonda pārvalde, Lietuvas Republikas Finanšu ministrijas padotībā esošā Valsts nodokļu inspekcija, citas institūcijas un/vai struktūras pēc nepieciešamības;
  2. uzņēmumi, kas nodrošina datu centrus, tīmekļa vietņu administrēšanu un saistītos pakalpojumus, uzņēmumi, kas izstrādā, nodrošina, uztur un attīsta programmatūru, uzņēmumi, kas sniedz IT infrastruktūras pakalpojumus, uzņēmumi, kas sniedz komunikāciju pakalpojumus;
  3. tiesībaizsardzības iestādes;
  4. auditori;
  5. mārketinga aģentūras;
  6. pasta pakalpojumi, kurjerpasta pakalpojumi.
 5. Gadījumos, kad Iestāde personas datu apstrādes darbību veikšanai piesaista datu apstrādātāju, starp Iestādi un datu apstrādātāju tiek noslēgts Personas datu apstrādes līgums/vienošanās un/vai personas datu apstrādes noteikumi tiek apspriesti noslēgtajā pamatlīgumā.
 6. Datu apstrādātājam jānodrošina personas datu konfidencialitāte, ko iestāde paziņo apstrādei, un personas dati jāapstrādā, izmantojot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību, datu subjektu tiesības un regulas prasības, ņemot vērā personas datu apstrādi reglamentējošos tiesību aktus un iestādes norādījumus.
 7. Ja Aģentūra darbojas kā datu apstrādātājs, t. i., neapstrādā personas datus neatkarīgiem mērķiem, bet tai ir piekļuve personas datiem, sniedzot pakalpojumus pārzinim, šajā gadījumā Aģentūra apstrādā personas datus pārziņa mērķiem un saskaņā ar pārziņa norādījumiem, ciktāl tas nepieciešams pakalpojuma sniegšanai.
 8. Laiku pa laikam mums var nākties pārsūtīt jūsu personas datus uz citām valstīm, kurās var būt zemāks datu aizsardzības politikas līmenis. Šādos gadījumos mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu pārsūtīto personas datu drošību.
 9. Ja mēs sūtītu jūsu personas datus uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, mēs nodrošinātu, ka tiek īstenots viens no šādiem drošības pasākumiem:
  1. Līgums, kas parakstīts ar datu importētāju, ir balstīts uz Eiropas Komisijas pieņemtajām līguma standartklauzulām.
  2. Saņēmējs atrodas valstī, kuru Eiropas Komisija ir atzinusi par valsti ar atbilstošiem datu aizsardzības standartiem.
  3. Ir Valsts datu aizsardzības inspekcijas atļauja.
  4. Ja nav neviena no iepriekš minētajiem atbilstošajiem aizsardzības pasākumiem, mēs varam izmantot Regulas 49. pantā paredzētos izņēmumus (piemēram, jūsu datu pārsūtīšanu, pamatojoties uz jūsu piekrišanu), taču tos var piemērot tikai Regulā stingri noteiktos gadījumos.

Ārējās tīmekļa vietnes

 1. Tīmekļa vietnē ir saites uz ārējām tīmekļa vietnēm, t. i., ar Lietuvas tūrismu saistītu iestāžu tīmekļa vietnēm (piemēram, izmitināšanas, ēdināšanas, brīvā laika pavadīšanas iespējām). Sekojot šādām saitēm, ņemiet vērā, ka šīm tīmekļa vietnēm un ar to starpniecību pieejamajiem pakalpojumiem ir savas individuālās konfidencialitātes politikas (noteikumi), par kurām mēs nevaram uzņemties atbildību. Pirms personas datu iesniegšanas iesakām tos detalizēti pārskatīt.

Nobeiguma noteikumi

 1. Privātuma noteikumus pārskata un atjaunina atbilstoši iestādes vajadzībām, bet ne retāk kā reizi divos gados, vai gadījumā, ja mainās tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi. Iestāde informē par veiktajām izmaiņām, publicējot jaunu Privātuma paziņojuma versiju tīmekļa vietnē.


Privātuma politika pēdējo reizi pārskatīta 2022. gada 28. jūlijā.

SĪKDATŅU POLITIKA

Nosaukums

Ilgums

Mērķis

Datu vākšana

1P_Jar

1 mēnesis

Google izmanto sīkfailus, lai nodrošinātu jums pārlūkošanas pieredzi un personalizētas reklāmas.

Nesenie un iepriekšējie meklējumi

CONSENT

1 gads

Sīkfails ir saistīts ar JavaScript spraudni, kas informē Lithuania.travel apmeklētājus par tīmekļa vietnē izmantotajiem sīkfailiem.

Unikāls ID

PHPSESSID

Līdz pārlūkprogrammas loga izslēgšanai

Tīmekļa vietnes funkcionalitātes sīkfails

Unikāls ID

REMEMBER

1 nedēļa

Pieteikšanās autentifikācija — rīks pieteikšanās akreditācijas datu saglabāšanai (tikai vietnes administratoriem).

Pieteikšanās vietņu administratoriem

_atuvc
_atuvs

– 1 gads
– 30 minūtes (atkarībā no sīkfaila tipa)

Šis sīkfails ir saistīts ar tīmekļa vietnē iegulto AddThis sociālās koplietošanas rīku, kas ļauj kopīgot tīmekļa vietnes saturu dažādās platformās.

Lapu ielādes reižu skaits

__utma
__utmz
_ga
_gid

– 2 gadi
– 30 minūtes
– Līdz sesijas beigām
– 1 gads (atkarīgs no sīkfaila veida)

(GOOGLE) Sīkfaili, kas sākas ar _ ga un _ UTM (piemēram, __ utma, __ utmz), ir saistīti ar Google Analytics un tiek izmantoti, lai skatītu lietotāja ceļu.

Lietotāja statuss (jauns vai atgriežas), izmantotā pārlūkprogrammas versija, ierīces modelis, sesijas ilgums, skatīto lapu skaits, skatītās lapas un cita informācija, kas palīdz identificēt lietotāju.

_ym_d
_ym_uid

1 gads

(YANDEX) – mēra lietotāja statusu.

Lietotāja statuss (jauns vai atgriežas), izmantotā pārlūkprogrammas versija, ierīces modelis, sesijas ilgums, skatīto lapu skaits, skatītās lapas un cita informācija, kas palīdz identificēt lietotāju.

Font size, contrast on, off

1 nedēļa

Šis sīkfails ir saistīts ar rīku lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem; saglabā iestatījumus.

Darbnespēja

articleLike

1 gads

Šis sīkfails ir saistīts ar rīku “Pievienot izlasei”.

Iemīļotais saturs

_fbp

2 mēneši

Facebook sīkfails, lai redzētu, kādas reklāmas redz Lithuania.travel lietotāji.

Facebook

fr

2 mēneši

Facebook sīkfails, lai novērtētu reklāmas efektivitāti.

Facebook

loc

1 gads

Ģeogrāfiskās atrašanās vietas sīkfails, lai redzētu, kur tika kopīgota Lithuania.travel tīmekļa vietne.

.addthis.com

_hjid

11 mēneši

HotJar sīkfails, ko izmanto, kad lietotājs pirmo reizi apmeklē vietni, lai noteiktu, kuru pārlūkprogrammu viņš izmanto.

Hotjar

__cfduid

30 dienas

Sīkfails tiek izmantots, lai aizsargātu vietni no ļaunprātīgiem uzbrukumiem, redzot, kurš lietotājs izmanto citu IP adresi.

CDN

_hjFirstSeen

30 dienas

Sīkfailu izmanto, lai saprastu, kad lietotājs apmeklēja pirmo reizi.

Google