מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו (להלן -"מדיניות הפרטיות") מגדירה ומסבירה כיצד אנו מעבדים את המידע האישי שלך.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא חלה באופן זהה עבור כל המינים .ג

מידע כללי


 1. מוסד הציבורי "Lithuania travel" (להלן - "המוסד" או "בקר נתונים") הוא המפעיל ומנהל של אתר Lithuania.travel (להלן - "האתר").
 2. מדיניות הפרטיות זו חלה על כל המבקרים באתר, והתנאים וההגבלות המפורטים במדיניות פרטיות זו יחולו בכל פעם שאתה ניגש לתוכן ו/או לשירותים שלנו, ללא תלות במכשיר הגישה (מחשב, טלפון סלולרי, טאבלט וכו ') בו אתה משתמש.
 3. בקר נתונים מעבד נתונים אישיים בהתאם לתקנות (האיחוד האירופי) 2016/679 של הפרלמנט האירופי ושל המועצת היחוד האירופי , מ-27 באפריל 2016, בנוגע להגנת האישיות הטבעית בקשר לעיבוד מידע אישי והעברה חופשית של מידע זאת ולהפסקת הנחייה 95/46/EC ("התקנות"), ובהתאם למסמכים ותקנות משפטיות אחרות המסדרות את הגנת המידע האישי. מונחים המשמשים מדיניות פרטיות זו יהיו בעלי אותו משמעות כמו המונחים המשמשים בתקנות משפטיות אלה.
 4. אם יש לך שאלות בנוגע לעיבוד המידע האישי שלך או העדפות והערות כלשהן, אנא צור קשר איתנו:

 מוסד ציבורי  “Keliauk Lietuvoje”

קוד ישות משפטית: 304971997     

Gedimino pr. 38, 01104 Vilnius  :כתובת משרד רשום

+370 698 03 509 :מספר טלפון

info@lithuania.travel  :כתובת דוא"ל

 1. קצין אבטחת מידע ממונה בצו מנכ"ל המוסד הינו אחראי על ביצוע התפקידים המוזכרים בפרק 39 של התקנות. ניתן ליצור קשר עם קצין אבטחת מידע באמצעות דוא"ל: dap@lithuania.travel או בשליחת מכתב לכתובת שהוזכרה לעיל ,לתשומת לבו של הקצין אבטחת מידע .

 

 

 

מקורות המידע של נושא המידע

 1. מידע אישי של הנושא המידע, כלומר כל מידע אודותיך שמאפשר לנו לזהות אותך, נאסף:
  1. ישירות מנושא מידע (ממך), למשל כאשר אתה חותם על חוזים או הסכמים עם המוסד, או שולח את קורות החיים שלך בעת הגשת מועמדות למשרות פנויות, או מגיש מכתבים או בקשות.
  2. ממקורות אחרים כגון, במקרים המתאימים, גופים או חברות אחרות, למשל: רישומים נגישים לציבור, סוכנויות שיווק, ספקים המשתתפים בהליכי רכש ציבוריים, כל אישיות משפטית למינה, רשויות אכיפת החוק, בתי משפט וגופים ליישוב סכסוכים מחוץ לבית המשפט.

זכויות נושאי מידע ויישומן

 1. לנושאי המידע יש את הזכויות הבאות:
  1. לדעת (להיות מיודע) על עיבוד הנתונים האישיים;
  2. לקבל גישה למידע אישי המעובד;
  3. לבקש תיקון של נתונים אישיים לא מדויקים;
  4. לבקש מחיקה של מידע אישי ('הזכות להישכח');
  5. לדרוש הגבלת עיבוד נתונים אישיים;
  6. לערער על ולהתנגד לעיבוד מידע אישי;
  7. לדרוש העברת מידע אישי;
  8. לבטל את ההסכמה לעיבוד מידע אישי;
  9. להגיש תלונה למוסדות הפיקוח על הגנת המידע של המדינה בנושא הפרת עיבוד מידע אישי.
 1. כדי לממש כל אחת מהזכויות שלך המפורטות לעיל, אנא צור איתנו קשר בטלפון בטלפון    37069803509 +, בדוא"ל אל info@lithuania.travel או בדואר אל Vilnius ,Gedimino pr. 38, . זכויותיך ימומשו לאחר אישור זהותך, בין אם באופן אישי (באמצעות הצגת מסמך זיהוי: תעודת זהות או דרכון) או באמצעי תקשורת אלקטרונית (כגון חתימה אלקטרונית).
 2. אנו עשויים למנוע ממך לממש את הזכויות המפורטות לעיל במקרים בהם, בהתאם לחוק, יש צורך להבטיח מניעה, חקירה ואיתור של עבירות פליליות, הפרות אתיקה רשמית או מקצועית וכן הגנה על הזכויות וחירויות של נושא המידע או של אנשים אחרים.

 

היקף, מטרות והבסיסים המשפטיים של המידע האישי המעובד

מטרת העיבוד

בסיס משפטי לעיבוד

היקף המידע האישי המעובד

משך האחסון

טיפול וניהול פניות נכנסות, תקשורת,

הצעות

GDPR סעיף 6(1)(f) – אינטרס לגיטימי (לבחינה ראויה ו/או הכנת תגובה)

פרטי זיהוי ופרטי התקשרות של ישות המשפטית ו/או האדם הטבעי המגיש את הבקשה (כשפונים אליו): שם, שם משפחה, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ו/או מידע אחר שנמסר

עד שנה ממועד ההגשה

מתן חדשות מהמוסד למנויי ניוזלטר

סעיף 6(1)(a)

GDPR

 הסכמה-

דוא"ל, כתובת IP ומידע אחר שמסופק

עד שתבטל את הסכמתך או תבטל את הרישום לניוזלטרים

ליישום שיווק תיירותי לליטא וסיפק מידע תיירותי

סעיף 6(1)(f)

GDPR

– אינטרס לגיטימי (אינטרס לגיטימי של המוסד ושלך לספק/לקבל מידע מקיף הרלוונטי לתיירים)

שם, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון או פרטי קשר אחרים, מקום מגורים (אם מתבקש משלוח עד הבית), ומידע נוסף שיש לספק

 

עד שנתיים

 1. אנו גם מעבדים מידע על השימוש שלך באתר האינטרנט שלנו. הנתונים על השימוש שלך באתר שלנו עשויים לכלול את כתובת ה-IP שלך, מיקומך הגיאוגרפי, סוג הדפדפן וגרסתו, מערכת ההפעלה, מקור הפניה, משך הזמן באתר, דפים שנצפו ונתיבי גלישה באתר, כמו כן, גם מידע על פרקי זמן שבהם אתה משתמש בשירותי האתר ובתדירות השימוש. אנו משתמשים בקבצי הקוקיס (Cookies) או בטכנולוגיות דומות לקבלת נתונים אלו כדי להבין טוב יותר את צורת השימוש שלך באתר ושירותיו. אנו מעבדים מידע זו על בסיס הסכמתך. מידע על משך הזמן שבו הנתונים האלה נשמרים זמין כאן.
 2. בנוסף למטרות הספציפיות המפורטות במדיניות פרטיות זו, אנו עשויים גם לעבד את הנתונים האישיים שלך כאשר העיבוד הכרחי כדי לעמוד בהתחייבויות משפטיות להן אנו כפופים, או כאשר הדבר נחוץ כדי להגן על האינטרסים החיוניים שלך או אישיות טבעית אחרת.

 

הגנה על מידע אישי

 1. כדי להבטיח רמת אבטחה שווה ערך לרמת הסיכון בעיבוד מידע אישי, אנו מיישמים אמצעים טכניים וארגוניים מתאימים כדי להבטיח אבטחה נאותה של נתונים אישיים, לרבות הגנה מפני עיבוד לא מורשה או לא חוקי של נתונים אישיים ומפני אובדן מקרי, השמדה או נזק.
 2. לעובדי המוסד תהיה הזכות לעבד נתונים אישיים רק בביצוע תפקידיהם הישירים ורק במידה הדרושה לביצוע אותם תפקידים ישירים.
 3. עובדי המוסד ו/או אנשים אחרים אשר במילוי תפקידם הישיר קיבלו גישה למידע אישי יהיו מחויבים לעקרון הסודיות וישמרו בסוד כל ידע הנוגע למידע האישי שנודע להם ,אלא אם כן מידע הוא מידע פומבי בהתאם להוראות החקיקה. החובה לשמור על סודיות מידע אישי תחול גם לאחר העברת התפקיד, בתום חוזה העבודה או מערכת יחסים על בסיס חוזה.

מסירת נתונים ועיבוד כדין

 1. מידע אישי המעובד על ידי המוסד לא יכול להיחשף לצדדים שלישיים, אלא כקבוע בחוק ובקיום חוזים למסירת מידע אישי, אך מבלי לפגוע בעקרון הסודיות.
 2. מידע אישי לא ייחשף לאף צד שלישי מלבד נושא מידע עצמו בהעדר בקשה בכתב מהצד השלישי (במקרה של חשיפה חד פעמית), חוזה עם הצד השלישי (במקרה של גילוי מתמשך) או כל בסיס משפטי אחר.
 3. עם קבלת בקשה למידע  אישי, המוסד יעריך הן את מטרת הבקשה למידע האישי והן את המידתיות וחוקיותה של הבקשה. מידע אישי יימסר למקבלי המידע רק במידה הדרושה להשגת המטרה הספציפית.
 4. רשימת קטגוריות של נמעני מידע (הרשימה אינה ממצה):
  1. מוסדות המדינה, גופים, חברות: מועצת הקרן המדינית לביטוח סוציאלי כפופה למשרד הביטוח הסוציאלי והתעסוקה, רשות המדינית לפיקוח מס כפופה למשרד האוצר של רפובליקת ליטא, מוסדות ו/או גופים אחרים כנדרש;
  2. חברות המספקות שירותי מרכז נתונים, ניהול אתרי רשת ושירותים קשורים, חברות המפתחות, מספקות, מתחזקות תוכנה, חברות המספקות שירותי תשתית IT, חברות המספקות שירותי תקשורת;
  3. רשויות אכיפת החוק;
  4. מבקרי חשבונות ונהלים וכד'
  5. סוכנויות שיווק;
  6. ספקי שירות דואר, שירותי שליחים.
 1. במקרים בהם המוסד מעסיק מעבד נתונים לביצוע פעולות עיבוד מידע  אישי, ייערך חוזה/הסכם לעיבוד מידע אישי בין המוסד למעבד הנתונים ו/או יידונו תנאי העיבוד מידע אישי . בחוזה אב  שנחתם.
 2. על מעבד הנתונים להבטיח את סודיות המידע האישי המועבר על ידי המוסד לעיבוד, והמידע האישי  חייב להיות מעובד תוך שימוש באמצעים טכניים וארגוניים מתאימים על מנת להבטיח את ההגנה על המידע האישי, זכויותיהם של נושאי המידע ודרישות התקנה. , בהתחשב בחקיקה המסדירה את עיבוד המידע האישי ובהנחיות המוסד.
 3. כאשר הסוכנות פועלת כמעבדת נתונים, כלומר אינה מעבדת מידע אישי למטרות עצמאיות, אך יש לה גישה למידע אישי במהלך מתן השירותים לבקר המידע, במקרה זה הסוכנות תעבד את המידע האישי למטרות ובהתאם להנחיות של בקר המידע , במידת הצורך למתן השירות.
 4. מעת לעת, ייתכן שנצטרך להעביר את המידע האישי שלך למדינות אחרות שסביר שיש להן רמה נמוכה יותר של מדיניות הגנת מידע. במקרים כאלה, נעשה כל שביכולתנו כדי להבטיח את אבטחת המידע האישי המועבר.
 5. במקרה וישלח מידע אישי שלך למדינות מחוץ לאזור הכלכלי האירופי, נבטיח שאחד מאמצעי האבטחה הבאים קיים:
  1. החוזה שנחתם עם יבואן הנתונים מבוסס על התקן סעיפים חוזיים שאומצו על ידי נציבות האיחוד האירופי.
  2. הנמען נמצא במדינה המוכרת על ידי נציבות האיחוד האירופי כבעלת תקני הגנת מידע נאותים.
  3. יש אישור רשות פיקוח המדינה על הגנת מידע.
  4. בהעדר אף אמצעי  מהאמצעים המתאימים מוזכרים לעיל, אנו עשויים להשתמש בפטורים הקבועים בסעיף 49 לתקנה (למשל, העברת הנתונים שלך על בסיס הסכמתך), אך אלה עשויים לחול רק במקרים מוגדרים בהקפדה יתרה בתקנה.

אתרים חיצוניים

 1. האתר מכיל קישורים לאתרים חיצוניים, כלומר אתרים של מוסדות הקשורים לתיירות בליטא (כגון לינה, קייטרינג, פעילויות פנאי). בעת מעקב אחר קישורים כאלה, אנא שים לב שלכל אתר כזה ולשירותים הזמינים דרכם יש (כללים) מדיניות פרטיות יחודית משלהם שלגביה איננו נושאים באחריות. אנו ממליצים שתבדוק אותם בפירוט לפני שליחת כל הנתונים האישיים שלך.

הוראות אחרונות

 1. כללי הפרטיות ייבדקו יעודכנו בהתאם לצרכי המוסד, אך לפחות אחת לשנתיים, או במקרה של שינוי בחקיקה המסדירה את עיבוד המידע האישי. המוסד יודיע על השינויים שנעשו באמצעות פרסום גרסה חדשה של (הודעת) מדיניות הפרטיות באתר.

מדיניות הפרטיות עודכנה לאחרונה ב-28 ביולי 2022.

מדיניות קבצי הקוקיס (Cookies)

שם

משך

מטרה

איסוף נתונים

1P_Jar

חודש אחד

קבצי קוקיס (Cookies) משמשים את Google כדי לספק לך חוויות גלישה ופרסומות מותאמות אישית.

חיפושים אחרונים וקודמים

CONSENT

שנה אחת

קובץ הקוקי (Cookie) מקושר לתוסף JavaScript המודיע למבקרים של Lithuania.travel על קובצי הקוקיס (Cookies) שבשימוש באתר.

מזהה (ID) ייחודי

PHPSESSID

עד סגירת חלון הדפדפן

קובץ קוקי (Cookie)  לתפקוד האתר

מזהה (ID) ייחודי

REMEMBER

שבוע אחד

אימות כניסה - כלי לשמירת אישורי כניסה (רק למנהלי אתרים).

כניסה למנהלי האתר

__atuvc

__atuvs

-שנה אחת

-שלושים (30) דקות (תלוי בסוג קובץ הקוקי )

קובץ קוקי (Cookie) זה מקושר לכלי השיתוף החברתי AddThis, המוטמע באתר ומאפשר לך לשתף את תוכן האתר בפלטפורמות שונות.

מספר (מונה) טעינות הדפים

__utma

 __utmz

_ga

_gid

 

- שתי (2) שנים

- 30 דקות

- עד סוף תפעול הדפדפן

- שנה אחת (1)

(תלוי בסוג קובץ הקוקיס)

קובץ קוקי גוגל   Cookie)GOOGLE  

 המתחילים ב-_ga ו-_utm (למשל __utma, __utmz) מקושרים ל-Google Analytics ומשמשים כדי לראות את הנתיב של המשתמש.

סטטוס משתמש (חדש או חוזר), גרסת הדפדפן בשימוש, דגם המכשיר, משך ההפעלה, מספר הדפים שנצפו, פירוט הדפים שנצפו ומידע אחר שיעזור לזהות את המשתמש.

_ym_d

_ym_uid

שנה אחת (1)

-(YANDEX)

 מודד את מצב המשתמש.

סטטוס משתמש (חדש או חוזר), גרסת הדפדפן בשימוש, דגם המכשיר, משך ההפעלה, מספר הדפים שנצפו, פירוט הדפים שנצפו ומידע אחר שיעזור לזהות את המשתמש.

Font size,

contrast on, off

שבוע אחד (1)

קובץ קוקי (Cookie) זה מקושר לכלי עבור שתמשים עם מוגבלויות; שומר הגדרות.

מוגבלות

articleLike

שנה אחת (1)

קובץ קוקי (Cookie) זה מקושר לכלי 'הוסף למועדפים'.

תוכן שקיבל לייק (Like)

_fbp

שני (2) חודשים

קובץ קוקי Cookie של פייסבוק(Facebook), משומש לרישום פרסומות שרואים משתמשי Lithuania.travel.

Facebook

fr

שני (2) חודשים

קובץ קוקי Cookie של פייסבוק(Facebook), מודד את היעילות של

הפִּרסוּמות.

 

Facebook

loc

שנה אחת (1)

קובץ קוקי (Cookie) של מיקום גיאוגרפי (geolocation) רושם היכן שותף אתר Lithuania.travel

.addthis.com

_hjid

אחד עשרה (11) חודשים

קובץ הקוקי (Cookie) של HotJar, המשמש כדי לזהות באיזה דפדפן המבקר משתמש כאשר הוא מבקר לראשונה באתר אינטרנט.

Hotjar

__cfduid

שלושים (30) ימים

קובץ קוקי (Cookie) זה משמש כדי להגן על האתר מפני התקפות זדוניות על ידי ראיית המשתמש בעל מספר IP לא ייחודי

CDN

_hjFirstSeen

שלושים (30) ימים

קובץ קוקי (Cookie) משמש כדי להבין מתי המשתמש ביקר לראשונה.

Google